Vår Gård Rubbatorp

Helsingefår

Helsingefår tillhör gruppen skogsfår / Allmogefår och är en gammalsvensk lantras. De är utmärkta landskapsvårdare då de gärna äter sly. Fåren är tillgivna och sociala och har en stor variation i färg och teckning.


Förutom att fåren är bra landskapsvårdare och hjälper oss att hålla våra ängar och marker öppna så arbetar vi även med avel av rasen då den är utrotningshotad.


Lagom till att vårblommorna slår ut och innan biodlingen drar igång så får vi tillökning på gården av lamm. Dessa lamm är sedan leveransklara med genbanksintyg och MV3-status lagom till midsommar.


För mer information om rasen besök http://allmogefar.se/

Buckfastbin

Skånegäss

Skånegåsen är en gammalsvensk lantras som är utrotningshotad men skötsel av gäss är den äldsta formen av fjäderfäskötsel i Sverige. Gässen är vita med gråbruna brokiga partier. De vill gärna ha tillgång till en damm för att kunna tvätta och para sig i. 


Vi har fyra gäss här på gården, Mårten, Märta, Berta och en unggås som vi inte har kunnat köns bestämma än. En gåskarl kan ha upp till tre gåsdamer. De lever i livslånga förhållanden.


Dessa gäss är genbanksanslutna och vi arbetar med bevarandet av rasen. För mer information om rasen besök www.kackel.se

Gårdshöns

På gården har vi flera blandrashöns. Hönsen har tillgång till en utegård och en stor hage som de delar med våra Skånegäss. Hönsen kan därmed äta gräs, sandbada och vandra fritt i den stora inhägnaden.


Äggen som vi får från hönsen säljer vi i gårdsbutiken. Mängden ägg varierera naturligt under säsgongen allt eftersom vi får nya kycklingar/höns och när de befintliga hönorna ruggar och därmed lägger färre ägg under en period. 

Hållbart skogsbruk

Vi arbetar med Buckfastbi som är en vanlig och omtyckt sort i Sverige. De är framförallt snälla, trevliga, lugna och produktiva. Biet har en gråaktig färgton och har oftast två till tre gulbruna band på främre delen av bakkroppen.


Vi skördar sedan honungen vid olika tillfällen under säsongen vilket gör att vi får olika sorter som varierar i färg och smak beroende på vilka växter och träd som bina har pollinerat. Detta gör också att vår honung blir väldigt smakrik.


Honungen som vi producerar tappar vi direkt på burk utan att den har hettats upp för att behålla så mycket av smakerna som möjligt och för att undvika nedbrytning av honungens goda enzymer.

Till gården hör en bit skog där vi vill skapa produktiv skog tillsammans medhållbara livsrum för både djur och natur. Vår vision är att arbeta med ståndsanpassat skogsbruk med inslag av lövträd och RASE (Rönn, Ask, Sälg och Ek). Just RASE är viktiga trädslag för de vilda djuren och för pollinerande insekterna.

 

Några åtgärder som vi gör i skogen för en bättre balans är:

- Lämnar RASE och framförallt sälg eftersom det är den första växten på våren som innehåller både nektar och pollen vilken är livsviktig för pollinerande insekter på våren

- Ståndsanpassat skogsbruk, vi låter marken visa vilka trädslag som är bäst lämpade

- Lämnar högstubbar och död ved vid slutavverkningar

Our farm Rubbatorp

Helsingefår

Helsingefår is an old Swedish sheep race. They are excellent landscapers as they prefer sly over grass. The sheep are affectionate and social and have a great variety in color and drawing. In addition to the sheep being good landscape keepers and helping us to keep our meadows and fields open, we also work with breeding since it is endangered.

Skånegäss

Skånegås is an old Swedish race that is threatened with extinction, but the care of geese is the oldest form of poultry care in Sweden. The geese are white with gray-brown motley parts. They want access to a pond to be able to wash and mate in. We have four geese here on the farm, Mårten, Märta, Berta and a young goose that we have not been able to sex yet.


Gotlandshöns

Gotlandshöns is an old Swedish race that is also endangered. Our hens have access to a smaller resting yard with gravel and a larger outdoor yard with grass where they can walk freely. The drawing on the hens is a bit wild-colored or brown in different shades, but it can also appear light yellow, blue, black, and white. The body shape is a bit rough and robust. The body weight is slightly less than the most common chicken breeds today, which also gives slightly smaller eggs.

Buckfastbin

We work with Buckfastbi which is a common and popular variety in Sweden. Above all, they are kind, pleasant, calm, and productive. The bee has a grayish hue and usually has two to three yellow-brown bands on the front of the hind body.


We harvest the honey at different times during the season, which means that we get different varieties that vary in color and taste depending on which plants and trees the bees have pollinated. This also makes our honey very tasty. The honey we produce is poured directly into a jar without it having been heated to retain as much of the flavors as possible and to avoid the breakdown of the honey's good enzymes.

Our Forest

The farm includes a piece of forest where we want to create productive forest together with sustainable habitats for both animals and nature. Our vision is to work with state-adapted forestry with elements of deciduous trees.


Some measures we take in the forest for a better balance are:

- Leaves Salix because it is the first plant in the spring that contains both nectar and pollen that pollinating insects need for a good start to the season

- State-adapted forestry, we let the soil show which tree species are best suited

- Leaving dead wood